Regulamin pobytu w CPL Muczne

Kierownictwo CPL będzie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz przebywania na terenie CPL i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w CPL Muczne. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza własnoręcznym podpisem, iż zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie CPL w Mucznem.
 3. Regulamin jest ogólnie dostępny w CPL Muczne, a także na stronie internetowej.
 4. W CPL w Muczne obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym.
 5. Za zagubienie klucza do zamka drzwiowego pobierana jest opłata wysokości 100 zł.
 6. Pokój w CPL wynajmowany jest na doby. Dobra hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Przedłużenie pobytu, Gość CPL powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Pobyt zostanie przedłużony w miarę posiadanych możliwości lokalowych.
 10. Pozostanie w pokoju (przedłużenie doby hotelowej), lub pozostawienie rzeczy możliwe jest za zgodą kierownika CPL Muczne maksymalnie do godz. 14:00, za co naliczona zostaje opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.
 13. Za zgodą Kierownika CPL Muczne osoby nie zameldowane w CPL mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 14. Uregulowanie płatności powinno nastąpić przed zakończeniem pobytu.
 15. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, CPL nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 16. CPL może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin CPL.
 17. CPL świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.
 18. CPL ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy Hotelowej,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • w przypadku wystąpienia usterek, CPL dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób załagodzić niedogodności.
 19. CPL ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 20. CPL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 21. Gość powinien zawiadomić recepcję CPL o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 22. Gość CPL ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych i inne szkody powstałe z jego winy, osób za które ponosi odpowiedzialność, za zwierzęta lub z winy odwiedzających go osób.
 23. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, CPL może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań CPL, bezzwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia lub naprawy, oraz do opuszczenia CPL na żądanie obsługi.
 24. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć okna, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 25. CPL przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do CPL w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usług.
 26. Dzieci poniżej 13-go roku życia powinny znajdować się na terenie CPL pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 27. W CPL obowiązuje zachowanie ciszy nocnej: od godziny 22:00 do godziny 6:00. Za niedostosowanie się do zachowania ciszy nocnej może być naliczona opłata karna.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 29. W CPL mogą przebywać zwierzęta, na warunkach każdorazowo uzgodnionych z Kierownikiem CPL. Za możliwość przebywania zwierząt naliczana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zastrzeżenie oraz opłaty nie dotyczą zwierząt opiekunów osób niepełnosprawnych.
 30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju CPL będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, CPL przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.