Regulamin Centrum Promocji Leśnictwa (CPL) w Mucznem

W związku z epidemią panującą na terenie RP oferta pobytowa w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem została odpowiednio zmodyfikowana, dlatego bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się również z regulaminem funkcjonowania CPL w okresie stanu epidemicznego, który dostępny jest tutaj.

Kierownictwo CPL będzie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz przebywania na terenie CPL i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej lub książki meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w CPL. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie CPL w Mucznem.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie internetowej CPL.
 4. W CPL w Mucznem obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym.
 5. Za zagubienie klucza do zamka drzwiowego pobierana jest opłata 40 zł.
 6. Pokój w CPL wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość CPL powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. CPL uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.
 10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej lub książki meldunkowej.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane w CPL mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 14. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do CPL.
 15. Zadatek w przypadku Gości indywidualnych pobierany jest w wysokości 50% wartości pobytu i jest potwierdzeniem rezerwacji.
 16. W przypadku grup zorganizowanych potwierdzenie rezerwacji następuje przez podpisanie umowy oraz wpłaty zaliczki.
 17. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, CPL nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 18. CPL może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin CPL wyrządzając szkodę w mieniu CPL lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników CPL lub innych osób przebywających w CPL; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie CPL w Mucznem.
 19. CPL świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.
 20. CPL ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, CPL dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób załagodzić niedogodności.
 21. CPL ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 22. Odpowiedzialność CPL z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 23. CPL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 24. Gość powinien zawiadomić recepcję CPL o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Gość CPL ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych i inne szkody powstałe z jego winy, osób za które ponosi odpowiedzialność, za zwierzęta lub z winy odwiedzających go osób.
 26. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, CPL może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań CPL, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia CPL.
 27. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 28. CPL przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do CPL w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 29. Dzieci poniżej 13-go roku życia powinny znajdować się na terenie CPL pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 30. W CPL obowiązuje zachowanie ciszy nocnej: od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 32. W CPL mogą przebywać zwierzęta, na warunkach każdorazowo uzgodnionych z Kierownikiem CPL. Zastrzeżenie nie dotyczy zwierząt opiekunów osób niepełnosprawnych.
 33. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju CPL będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, CPL przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.